Factuurvoorwaarden

Artikel 10: aansprakelijkheid


§ 1 De advocaat is individueel verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) bij AMLIN Europe NV via makelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen onderschreven verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’. (polisnummer LXX034899) De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval. De dekking van deze overeenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de anderen geldt de dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de OVB. De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en ondervoorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De dekking is verworven voor alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken, advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar, advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziende voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling. Hieronder vallen niet de activiteit van vrijwillig vereffenaar en de gerechtelijke mandaten in opdracht van de rechtbank van koophandel.

§ 2 De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij of zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.

§ 3 De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat in elk geval beperkt in hoofdsom, interesten en kosten tot een bedrag van 20.000 euro per schadegeval.

§ 4 Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, dienen de advocaat en de cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekering ten laste vallen van de cliënt en aan hem of haar worden doorgerekend.

§ 5 De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan de advocaat dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.