Taakomschrijving van een advocaat

Raad geven

De opdracht van de advocaat bestaat erin zijn of haar cliënt raad te geven op juridisch vlak, hem bij te staan in de loop van de procedures en hem te vertegenwoordigen voor het gerecht. Hij of zij is ingeschreven aan een balie en is onderworpen aan een deontologie.

bescherming van individuele en gemeenschappelijke vrijheden

De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

preventie, verzoening, onderhandeling

Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Particulieren, handelaars en bedrijven worden bij alles wat zij doen, geconfronteerd met juridische teksten: contracten, wetten, reglementen, enz. Vaak kennen zij de exacte betekenis niet en kunnen zij de draagwijdte ervan moeilijk inschatten. De advocaat kan hen hierbij helpen. Hij/Zij is professioneel, competent, discreet en kan een essentile rol spelen bij elke beslissing. Dankzij zijn/haar ervaring met procesvoering, is hij/zij de juiste persoon om advies te geven, te onderhandelen, te verzoenen. Want ook bij juridische aangelegenheden geldt de regel dat "voorkomen beter is dan genezen". De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij/zij behartigt. Dat alles maakt hem/haar als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar en verzoener. Want vaak is een minnelijke oplossing beter, sneller en goedkoper dan een procedure voor een rechtbank zodat uw advocaat altijd eerst samen met u naar een minnelijke regeling tracht te streven. Uw advocaat zal u altijd advies geven nopens de haalbaarheid en wenselijkheid van een minnelijke regeling en een gerechtelijke procedure. Uw advocaat kan u ook problemen helpen voorkomen door op voorhand bepaalde documenten zoals testamenten, contracten, enz. na te kijken en u te adviseren nopens bepaalde onduidelijkheden of dubbelzinnigheden.Zo kan u problemen voorkomen en bespaart u uzelf heel wat tijd en geld.

bijstand bij rechtsgedingen

Zodra een rechtsgeding onvermijdelijk blijkt, treedt de advocaat in rechte op als professioneel pleiter. Iedereen kan in principe beslissen om zich zelf te verdedigen voor de rechtbank. Tenzij de rechter meent dat de emoties te hoog oplopen of dat de betrokkene door gebrek aan ervaring niet fatsoenlijk en klaar zijn zaak kan bepleiten, staat het de betrokkene dus vrij zich al dan niet door een advocaat te laten bijstaan. Voor een assisenzaak of een burgerlijke (niet-strafrechtelijke) procedure bij het Hof van Cassatie is bijstand van een advocaat evenwel altijd verplicht.

Het Gerechtelijk wetboek bepaalt dat enkel advocaten het recht hebben te pleiten. Advocaten beschikken dus over een pleitmonopolie. Wanneer iemand er dus voor kiest zich voor een rechtbank te laten bijstaan, kan dat enkel door een advocaat gebeuren. De wet bepaalt bij wijze van uitzondering dat iemand zich voor de arbeidsrechtbank door een vakbondsafgevaardigde kan laten bijstaan. Het is niet altijd gemakkelijk om zelf je eigen standpunt te verwoorden voor de rechter en terzelfdertijd de spelregels van het gerechtelijk apparaat zoals voorgeschreven door de wet, te respecteren. Daarom kunnen partijen een beroep op een professionele spreekbuis: de advocaat. Hij/zij is opgeleid om mensen bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechterlijke, commercile, sociale,... De verscheidenheid aan situaties waarin een advocaat u uitstekende diensten kan bewijzen, is enorm. Als specialist kent hij/zij het recht en de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid over elke tak van het recht te informeren. Zo zal hij/zij bijvoorbeeld een antwoord kunnen formuleren op volgende vragen :

 • Het loopt mis met de bouw van onze woning, wat kunnen wij doen? De schilderwerken die ik heb laten uitvoeren, vallen veel duurder uit dan vermeld in het bestek. Kan ik daar iets tegen ondernemen?
 • Wij zijn overeengekomen om te scheiden, maar er is nog geen akkoord over de voorwaarden. Ik vrees dat ik de voorwaarden van mijn echtgenoot zal moeten aanvaarden. Is alles daarin wel voorzien?
 • Mijn vrouw wil een zaak gaan uitbaten. Hebben wij daarvoor wel het gepaste huwelijkscontract?
 • Mijn buurman bouwt een garage tot tegen de gemeenschappelijke haag. Ik word erdoor gehinderd maar kan ik er ook iets aan doen?
 • Is de naam van mijn onderneming beschermd ? Kan ik het gebruik van die naam door anderen beletten?
 • Kan de bank van mij eisen dat ik als bankgarantie voor een lening ten bate van mijn onderneming, mijn eigen huis inbreng?
 • Mijn onderneming verkeert in financile moeilijkheden. Welke stappen moet ik ondernemen?
 • Mijn boekhouder heeft een foutieve fiscale aangifte ingediend waardoor mijn aanslag te hoog is. Wat zijn mijn rechten?
 • Ik word als werknemer op staande voet ontslagen. Hoe moet ik reageren?
 • Een ambtenaar werd bevorderd, nochtans meen ik dat de bevordering mij toekwam. Moet ik het daarbij laten?
 • Ik overweeg een slecht functionerende werknemer te ontslaan. Hoe ga ik best te werk?
 • Ik nader mijn pensioen en zou de aandelen in mijn bedrijf graag overdragen aan mijn kinderen. Hoe pak ik dat aan?